Contact
Herman van den Dungen
Compleet CV
Professie Senior ICT Projectmanager
Woonplaats Almere

COMPETENTIES

Creatief| Analytisch| Pragmatisch| Stressbestendig| Omgevingsbewustzijn

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Als projectmanager met meer dan 25 jaar ervaring ben ik veelal de ‘bruggenbouwer’ in projecten op het snijvlak van business en ICT. In een aantal opdrachten heb ik te maken gehad met het aansturen van verschillende complexe nieuwbouw- en verbouwprojecten. Bij deze projecten ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van budgetten en de benodigde Project Documenten. Hierbij komt conceptuele technische achtergrond en mijn analytisch vermogen goed van pas bij het realistisch inschatten van benodigde tijd, capaciteit en middelen. Door mijn kennis en ervaring van Programma’s van Eisen voor ICT/AV en het lezen van de bestekken kan ik het bestekvorming- en ontwerpproces (bij) sturen. Tijdens de verschillende projectfasen stuur ik een breed multidisciplinair samenwerkingsverband van interne projectteam(-s) en leveranciers aan. Mijn brede kennis komt goed van pas bij het samenwerken met (technische) specialisten. Ik weet teamleden te coachen, te motiveren en te faciliteren voor hun bijdrage aan het project. Ik behartig de belangen van de stakeholders vanuit het ICT perspectief richting aannemer samen met de directie voerende partij. Ik ben gewend te werken met en/of naar een harde einddatum. Met mijn werkervaring, werkstijl en betrokkenheid kan ik snel opereren onder veelal hectische omstandigheden. Ik ben besluitvaardig en doe er alles aan om te komen tot het beoogde resultaat. Daarbij heb ik een ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit. Ondanks eventuele tegenslagen weet ik anderen (en mijzelf) te motiveren om de klus binnen budget en planning af te maken. In mijn communicatie ben ik diplomatiek, efficiënt en escaleer ik daar waar nodig. Ik leg en onderhoud (in)formele contacten met relevante partijen.

SAMENVATTING RELEVANTE OPDRACHTEN

ROL Scrum Master & Agile Coach
OPDRACHTGEVER Stichting Waternet
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT
Waternet is het enige bedrijf in de watersector dat zich op de gehele watercyclus richt. Van schoon drinkwater, het zuiveren van afvalwater tot en met het heffen van waterschapsbelasting. Binnen het domein (Digitale) Klant was ik Scrum Master van het DevOps BI Team. Dit was een bestaand team, maar dat kreeg een forse uitbreiding. Ik had de opdracht om de nieuwe teamleden te selecteren en deze te helpen de Scrummethodiek (snel) eigen te maken. Met als doel om het (hele) team autonoom het scrum proces te kunnen doorlopen en een bijdrage te leveren aan de door de Product Owner vastgestelde doelstellingen. Na deze eerste kennismaking met de aanpak is het team meegegaan in de Kadans van Waternet. De groei in teamvolwassenheid en zelforganisatie verliep sneller dan verwacht. Tevens ben ik als Agile Coach actief geweest in de ICT transitie naar het Agile werken. Hiervoor heb ik verschillende Agile teams met raad en daad bijgestaan in het vaststellen van de werkvorm, doelstellingen en backlog. Daarbij heb ik de intern opgeleide eigen Scrummasters in hun nieuwe rol geholpen.
ROL Projectmanager Group IT & MD Coach Arlande
OPDRACHTGEVER Royal IHC
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT
Met een historie die meer dan 100 jaar terug gaat richt Royal IHC (voorheen IHC Merwede) zich nu op het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van schepen en materieel voor de bagger- en offshore-industrie in Nederland en daar buiten. Binnen de centrale IT afdelingen was ik verantwoordelijk voor de opstart van twee projecten. Het ging hier om het project Proof of Concept for IHC Endpoint Security en het project IT crisis management and disaster recovery. In de opstartfase ben ik verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de PB’s en een PID. In overleg met opdrachtgever heeft Arlande, in het kader van het Management Development Programma, een junior Arlande collega aan mijn inzet gekoppeld. Wat in de praktijk erop neerkwam dat de junior collega mijn rol als projectmanager heeft overgenomen en hij de (PRINCE2) theorie meteen kon toepassen. Ik bleef betrokken als inhoudelijke sparringpartner en coach voor de professionele ontwikkeling van deze jonge manager.
ROL ICT Project- & programmamanager Herhuisvesting
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

Als vertegenwoordiging van de dienst ICT in het programma herhuisvesting van de hogeschool was ik als ICT programmamanager gelijktijdig eindverantwoordelijk voor 5 projecten. Voor dit programma heb ik een PID geschreven wat de basis was voor de uitvoer en budgettering van de verschillende projecten. Daarbij gaf ik leiding aan twee HU projectleiders. Als projectmanager heb ik voor de dienst ICT het project tijdelijke huisvesting Faculteit Economie en Maatschappij uitgevoerd. De doelstelling van dit project was ervoor te zorgen dat bij oplevering de scholen en diensten gebruik konden maken van de ICT voorzieningen en het conform Programma van Eisen en ontwerp opleveren van de complete ICT-infrastructuur en Audio Visuele middelen aan de beheerafdeling van ICT en Hospitality. Het project resultaat was binnen tijd, scope, geld en kwaliteit gerealiseerd.

ROL Scrum Master BI
OPDRACHTGEVER ProRail ICT Services
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT
ProRail ICT Services BI Competence Center (BICC) heeft besloten om Scrum (Agile management) als (software) ontwikkelmethode binnen de BI ontwikkelteams als standaard methode te gaan gebruiken. De opdracht is om als Scrum Master verschillende (release) projecten tegelijk te begeleiden. Het gaat hier om de begeleiding van de ontwikkelteams, product eigenaren en andere belanghebbenden in de verschillende overleggen en er voor zorgen dat Scrum steeds verder geïmplementeerd gaat worden. Door de scope van meerdere kleine BICC projecten zal de nadruk liggen op het helpen bij het veranderen van de werkwijze en niet het realiseren van grootschalige projecten voor de interne klant. De projecten zullen moeten dienen als voorbeeld voor nieuw te starten (grotere)ontwikkelprojecten. De voorkeur gaat uit naar een pragmatische aanpak wat moet leiden tot een gestructureerde manier van werken.
ROL Projectmanager BI Migraties
OPDRACHTGEVER ProRail ICT Services
JAAR 2012 - 2012
RESULTAAT
ProRail ICT Services BI Competence Center (BICC) had besloten om de rekencentra in Utrecht niet langer te gebruiken. Gevolg hiervan was dat 4 BI omgevingen gemigreerd moesten worden naar Amsterdam. De migratie hield zowel het (fysiek) verhuizen naar, als het opnieuw opbouwen op de locatie in Amsterdam.
ROL ICT Projectmanager verhuizingen
OPDRACHTGEVER DGN Retail
JAAR 2010 - 2011
RESULTAAT
Na de fusie in juli 2007 tussen de HDB-groep uit Den Dolder en Serboucom uit Enschede heeft de organisatie per 1 januari 2010 een nieuwe naam, t.w. DGN Retail. (Doe-het-zelf Groep Nederland) Om de fusie verder gestalte te geven is er besloten om de kantoren in Den Dolder en Enschede op de nieuwe locatie in Apeldoorn samen te voegen. Het was mijn taak om voor deze dubbele verhuizing te zorgen dat er op de nieuwe locatie de benodigde ICT - faciliteiten werden ingericht. Het ging om de uitbreiding van bekabelinginfrastructuur en de renovatie van de computerruimte. En het verhuizen van de bestaande hardware van de bestaande computerruimten. Een zeer riskante operatie, omdat het hier ging om een verouderde omgeving. Na een grondige analyse en risico beheersende maatregelen heeft de verhuizing geen ongeplande verstoringen opgeleverd. Ook het vervangen van de multifunctionele printers behoorde tot mijn taak. Hiervoor heeft een leveranciersselectie plaatsgevonden. Daarnaast ging de DGN Retail op de nieuwe locatie volledig gebruik maken van Voice over IP (VoIP). Daarmee konden alle bestaande telefoonnummers van beide locaties blijvend gebruikt worden. Ik was eindverantwoordelijk voor de realisatie van de infrastructuur, verhuizing van beide serveromgevingen en alle werkplekken. En ook het technisch herinrichting van de vergaderruimten. Ter afsluiting van het project heb ik de overdracht naar de lijn organisatie gedaan.
ROL Consultant ICT infrastructuur
OPDRACHTGEVER ROC Nijmegen
JAAR 2010 - 2010
RESULTAAT

Door het ROC Nijmegen is aan mij de opdracht gegeven om een ICT Quick Scan uit te voeren gericht op de infrastructuur van het in aanbouw zijnde gebouw Technovium. Met als uitgangspunt het huidige Informatiebeleidsplan ROC Nijmegen. Dit Informatiebeleidsplan beschrijft de inhoudelijke koers van de informatievoorziening en draagt bij aan de ambities van het ROC. Het Technovium nieuwbouw project heeft een lange geschiedenis waarbij er door (soms noodgedwongen) wisselingen binnen het projectteam niet alle benodigde informatie beschikbaar was. Ook stond het project budgettair onder druk. Dat had gevolgen voor het ontwerp, de technische invulling (bestek) en inrichting (uitvoering). Daarnaast werden er gaandeweg functieaanpassingen (noodzakelijk) op de inrichting doorgevoerd. Gedurende het totale nieuwbouwproject hebben er ook beleidswijzigingen en koersaanpassingen binnen het ROC Nijmegen plaatsgevonden. De Quick Scan heeft geresulteerd in aanbevelingen voor de korte- en langere termijn.

ROL (Multi) Projectmanager ICT
OPDRACHTGEVER Hogeschool Inholland
JAAR 2007 - 2011
RESULTAAT
Binnen de concerndienst ICT van de hogeschool, was ik als (PRINCE2) Projectmanager verantwoordelijk voor een aantal projecten. Ook ondersteunde ik de PMO-organisatie met raad en daad in het verder professionaliseren van het projectmatig werken. Het INSSA programma voor het realiseren van een nieuwe server en storage architectuur hield ondermeer in het nieuw inrichten van een rekencentrum. Waarbij de bestaande server omgeving gemigreerd is naar een virtuele omgeving draaiende op HP Blade server technologie. Ik was verantwoordelijk voor de projecten Exchange 2007, Globaal & Technische ontwerpen, Meerwerk HP & Leegruimen oude rekencentrum. Naast mijn rol als Projectmanager nam ik de Programmamanager waar tijdens zijn afwezigheid. Upgrade, migratie en implementatie Inholland VoIP omgeving Als onderdeel van het besluit iedereen een mobiele telefoon zijn de decentrale (traditionele) telefonie systemen gemigreerd naar één centrale IP telefonie (VoIP) omgeving. Inrichting & Migratie werkplek omgeving Verloskunde opleiding Amsterdam en Groningen De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) is administratief een onderdeel van de hogeschool. Door de samenwerking met Inholland heeft de AVAG besloten om (ook) gebruik te gaan maken van de centrale ICT omgeving. Dit hield in dat op beide locaties een Inholland infrastructuur gerealiseerd moest worden. Daarnaast moesten de AVAG applicaties opgenomen worden in de werkplekken en de data gemigreerd worden.
ROL Projectmanager ICT Herhuisvesting
OPDRACHTGEVER Hogeschool Inholland
JAAR 2007 - 2010
RESULTAAT
Diverse herhuisvesting Projecten Ik heb voor de dienst ICT vier nieuwbouw projecten uitgevoerd met de opdracht: Het tijdig (voor de start van een nieuw studiejaar) inrichten van de (uitbreidings-)nieuwbouw qua (standaard) ICT voorzieningen voor zowel de kantoor- als de onderwijsfunctie. De doelstelling van deze projecten was ervoor te zorgen dat bij oplevering van de nieuwbouw de scholen en diensten gebruik konden maken van de ICT voorzieningen. En het conform Programma van Eisen, bestek en ontwerp opleveren van de complete ICT-infrastructuur (inclusief specifieke ICT ruimtes) aan de beheerafdeling van de concerndienst ICT en Facilitaire Zaken. Naast het opstellen van het ICT PvE, schreef ik voor deze (deel) projecten de benodigde projectmanagementdocumenten. • Uitbreiding locatie Rotterdam: • Nieuwbouw en verhuizing locatie Delft: • Uitbreidingsnieuwbouw en renovatie locatie Den Haag: • Verbouwing locatie Hoofddorp en Haarlem:

OVERIGE

Om met andere Agilisten van (semi-) publieke organisaties kennis te delen ben ik aangesloten bij en actief in de Kennisgroep Agile Coaching. Deze groep is een onderdeel van de Kennisgroep Lean - Agile binnen Samenwerking Noord. Samenwerking Noord is de IT Netwerkorganisatie voor (semi-) publieke organisaties in Noord-Nederland en de organisator van een jaarlijks Agile Congres in Groningen. Tijdens dit congres faciliteer ik een workshop met een (actueel) Agile onderwerp.