Contact
Imre van der Lubbe
Compleet CV
Professie Senior Projectmanager
Woonplaats Hoofddorp

WERKGEVERS

2016 - 2016
Senior projectmanager
2000 - 2016
Senior projectmanager
1996 - 2000
Projectmanager

COMPETENTIES

Resultaatgericht| Besluitvaardig| Integer| Samenbindend leiderschap| Flexibel

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2016
SAFe® Agilist
2016 - 2016
Kanban System Design
2010 - 2010
Certified Scrum Master & Product Owner
2009 - 2009
IPMA C
2003 - 2003
Prince2 Foundation
1991 - 1995
HBO Informatiekunde in de Gezondheidszorg

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Als projectmanager heb ik ruime ervaring met (technische) IT projecten. Kwaliteiten die mij kenmerken liggen op het vlak van het aanbrengen van structuur, duidelijkheid, heldere haalbare planningen en een open en heldere communicatie. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat iedereen in het project met veel plezier en enthousiasme aan het project werkt, en dat iedereen ook energie van het project krijgt. Ook hier staat open en heldere onderlinge communicatie voorop. Zelf krijg ik veel energie van complexe projecten en programma’s, met name als er sprake is van afhankelijkheden met andere projecten en partijen, betrokken belangen en een politieke omgeving. Stressbestendigheid en het werken naar een harde deadline zijn mij niet vreemd. Vanwege het niet hebben van een technische achtergrond, maar wel veelvuldig verantwoordelijk te zijn voor IT projecten, ben ik gewend om veel vragen te stellen. Door het stellen van deze vragen ben ik in staat om tot de kern en nieuwe inzichten te komen en kan ik complexe zaken vereenvoudigen zodat ik ook anderen hierin kan meenemen. Vanaf 2002 ben ik veelvuldig verantwoordelijk geweest voor IT projecten waarin de nadruk lag op de netwerkinfrastructuur. In deze projecten was bij de start veelal geen sprake van architectuur principes. Maar in de loop van de tijd heb ik ervoor gezorgd dat er steeds meer onder architectuur in projecten gewerkt wordt, wat de projectbeheersing, kwaliteit en beheersbaarheid in lijn ten goede komt. Ook dit geeft mij energie: niet alleen een goed project resultaat neer zetten, maar ook met de organisatie (verbeter) stappen zetten die leiden tot meer succesvolle project resultaten. Alleen dan resulteert een project in een goed / blijvend resultaat.

SAMENVATTING RELEVANTE OPDRACHTEN

ROL Projectmanager Planon en Processen
OPDRACHTGEVER Wageningen UR
JAAR 2016 - Heden
RESULTAAT

Wageningen University & Research (WUR) wil een aantal ITIL processen voor het Facilitair Bedrijf IT ondersteunen middel de tool Planon. Planon is nog een nieuwe speler in de ondersteuning van ITSM processen. Als projectmanager heb ik een lopend project overgenomen waarbij structuur is aangebracht, een planning is opgesteld en een projectorganisatie ingericht is. Tevens heb ik de aanpak om te komen tot project resultaat herzien: door het opstellen van proces ontwerpen met betrokkenen en nauwe betrokkenheid van informatieanalisten is Planon geconfigureerd en in productie genomen. Daarnaast bleek de Initiële project scoping te omvangrijk. In samenspraak met de stakeholders en opdrachtgever heb ik de projectscope ter discussie gesteld en in overleg aangepast. Bij de oorspronkelijke start van het project is geen (start) architectuur bepaald. Als gevolg hiervan liep het project tegen diverse issues aan. Met terugwerkende kracht zijn architectuur zaken opgepakt. Structured testing is nog in ontwikkeling bij de WUR. Door middel van dit project wordt hier een professionaliseringsslag in gemaakt. 

ROL Projectmanager IPv6
OPDRACHTGEVER Wageningen UR
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

De WUR wil bereikbaar zijn middels IPv6. Daarvoor is dit (eerste) IPv6 project gestart. Project resultaat: De dienst e-mail en de website www.wur.nl zijn bereikbaar gemaakt voor IPv6. Daarvoor is een IP-nummerplan opgesteld, DNS is geschikt gemaakt voor IPv6 en zijn de datacenters bereikbaar gemaakt voor IPv6. Tevens is de internet verbinding tussen de WUR en SURFnet overgezet naar IPv6.

Project uitdaging:

 • IPv6 is niet alleen een netwerk aangelegenheid. Ook applicaties / diensten, servers, storage etc krijgen te maken met IPv6.
 • Het starten en noodzaak van dit project werd binnen de organisatie niet altijd gezien. Dit is ondervangen door communicatie, opleiding aan IT-ers uit de gehele IT organisatie en het actief betrekken van een breder publiek bij het project. Hierbij zorg ik ervoor dat ik de geluiden uit de organisatie toets en vertaal naar projectactiviteiten.
 • Project scoping is een punt van aandacht geweest. Ondanks een uitgeschreven projectscope bleek er op een aantal punten onduidelijkheid te zijn. Bij de start van het project werd dit duidelijk. Mijn rol hierin is het helder krijgen van de onduidelijkheden, betrokkenen bij elkaar brengen zodat besluitvorming kan plaats vinden.
ROL Projectmanager firewall vervanging
OPDRACHTGEVER Wageningen UR
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

De firewall infrastructuur van de WUR was end of life en moest vervangen worden. Project resultaat: Op basis van een PvE is een marktverkenning uitgevoerd en heeft product selectie en vervolgens aanschaf plaatsgevonden. Aan de hand van een High Level-, een Low Level Design en implementatiedocument is de nieuwe firewall infrastructuur geconfigureerd en heeft de daadwerkelijke firewall vervanging plaatsgevonden.

Project uitdagingen:

 • De bestaande firewall functionaliteit (ruleset) was historisch gegroeid, totale herstructurering van de ruleset heeft plaats gevonden zonder dat dit tot issues heeft geleid bij de in productiename van de nieuwe firewall. Hierbij heb ik ervoor gezorgd dat de juiste resources vrijgemaakt werden om de herstructurering uit te voeren.
 • Dit is een van de eerste projecten waar met design documenten gewerkt wordt. In een organisatie waar dit niet gebruikelijk is, vergt dit tijd, overredingskracht / communicatie om hier de voordelen van in te zien. In dit project, en andere hier parallel hieraan lopende projecten heb ik ervoor gezorgd dat de organisatie meer bekend is geraakt met werken onder architectuur. Het herhalen van de boodschap, architectuur successen vieren in projecten en hierover communiceren zijn hierin belangrijke onderdelen geweest.
ROL Projectmanager Datacenter verhuizing
OPDRACHTGEVER Wageningen UR
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Een van de twee datacenters van de WUR moest verlaten worden vanwege nieuwbouw. Project resultaat: In twee weekenden is zonder dienstonderbreking het gehele oude datacenter (49 kasten) verhuisd naar het nieuw gebouwde datacenter.

Project uitdagingen:

 • Zonder downtime doorvoeren van een compleet redesign van de backbone infrastructuur
 • Introductie van nieuwe type backbone switches, kabelmanagement methodieken en datacenter planningtooling
 • Tbv verhuis strategieën: Inzichtelijk maken welke diensten gebruik maken van welke onderliggende infrastructuur Mijn rol hierbij is voornamelijk geweest om een goed project team met de juiste expertise bij elkaar te krijgen. Dit is een mix geworden van externe en interne medewerkers. Omdat nieuwe technieken en methodieken geïntroduceerd werden heb ik gekeken welke interne medewerkers open stonden voor deze nieuwe technieken en methodieken. Door interne en externe medewerkers op het juiste moment (met de juiste inhoudelijke kennis) aan elkaar te koppelen en hierin te faciliteren is de introductie van deze nieuwe technieken en methodieken succesvol geworden.
ROL Projectmanager WAN verbindingen
OPDRACHTGEVER Wageningen UR
JAAR 2011 - 2012
RESULTAAT

Project resultaat: Migratie van 18 WAN locaties maar eVPN

Project uitdagingen:

 • Aansturing externe leverancier (KPN) om te komen tot een integrale planning
 • Realisatie van oplossingen (straal verbindingen) waar eVPN niet gerealiseerd kan worden

Mijn rol hierbij is voornamelijk het coachen van het technisch uitvoerend team en de voorman op het gebied van projectmatig werken.

ROL Multi projectmanager
OPDRACHTGEVER Wageningen UR
JAAR 2010 - 2013
RESULTAAT

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal projecten:

 • Upgrade backbone (core, distributie, access) netwerkinfrastructuur naar 10 Gb
 • Vervangingsproject van de netwerk componenten in de distributielaag, incl. opwaardering uplinks
 • Implementatie 802.1x voor het vaste netwerk (incl. systeemontwikkel deelproject)
 • Upgrade WAN verbindingen naar eVPN
 • Implementatie Wireless HD in onderwijs gebouwen (design, kostprijsberekening, initiële uitrol)
 • Implementatie nieuwe loadbalancing omgeving en bijbehorende migratie
 • Vernieuwing netwerk in studentenwoningen naar 1Gb. (4500 stuks)
 • Daarnaast een aantal verbetertrajecten gestart en begeleid, waar onder organisatie brede inbedding van Projectmatig Werken en resourcemanagement. Mijn rol bij het professionaliseren van Projectmatig werken is met name gericht op het begeleiden van de organisatie om de professionaliseringsstappen te zetten. Het betreft dan het reviewen van templates / procedures, uitwerken van projectdossier inrichting in SharePoint, rapportage aan het Management Team en doen van verbetervoorstellen.
ROL Transitiemanager
OPDRACHTGEVER Universiteit Utrecht
JAAR 2008 - 2011
RESULTAAT

Universiteit Utrecht heeft een ICT Service Center ingericht. Door middel van 15 (parallelle) facultaire transitieprojecten wordt decentrale facultaire IT voorzieningen gecentraliseerd naar het nieuwe ICT Service Center. De transitieprojecten hebben in essentie een sterk veranderkundig karakter: het centraliseren van facultaire IT met aandacht voor processen, procedures, mensen, financiën, werkwijze en communicatie.

Project resultaat:

 • 10.000 werkstations zijn voorzien van een nieuwe Windows installatie
 • 1.200 cliënt applicaties zijn beschikbaar gesteld op de nieuw ingerichte werkstations
 • Gemeenschappelijke data (totaal 15 Tb) van iedere faculteit/dienst is overgezet naar het Datacenter van het ICT Service Center

Project uitdagingen:

 • Het behalen van de projectresultaten in een krap tijdschema
 • Betrekken (en motiveren) van de staande organisatie bij de projectuitvoering
 • Motiveren van de facultaire / klantorganisaties bij het opleveren van noodzakelijke informatie
 • Het gelijktijdig uitvoeren van transitieprojecten
 • Het managen van de afhankelijkheid van een aantal grootschalige projecten (gebouwrenovatie, netwerkactualisering, Exchange migratie, AD-migratie)
 • Het stimuleren van een actieve samenwerking met 4 externe partijen
ROL Multi Projectmanager
OPDRACHTGEVER Universiteit Utrecht
JAAR 2007 - 2008
RESULTAAT

Universiteit Utrecht wil haar ICT centraliseren naar een nieuw op te richten ICT Service Center. Hiervoor worden een aantal projecten gestart voor het inrichten van het Service Center en de bijbehorende producten / diensten. Ik was verantwoordelijk voor de volgende projecten en bijbehorende resultaten:

 • Project Support: Geïmplementeerd Servicedesk tool (TopDesk) ITIL Processen / procedure beschrijvingen en werkinstructies
 • Project Desktop engineering: Geïmplementeerd tool ten behoeve van System- en Application Deployment
 • Project Datacenter: Ingerichte producten: File servers, Monitoring, SQL, Printing, Backup / restore, VMWare, Antivirus. Processen / procedures en werkinstructies t.b.v. diverse beheertaken

Project uitdagingen:

 • De uitdaging in dit multi-project was het uitgangspunt dat zo veel mogelijk universitaire ICT medewerkers betrokken werden bij de ontwikkeling van producten en diensten 
 • Doordat de medewerkers niet gewend waren in een complexe projectomgeving te werken en zij ook nog operationeel betrokken waren bij hun eigen faculteit, leverde dit diverse uitdagingen op
ROL Multi Projectmanager
OPDRACHTGEVER Divers
JAAR 2002 - 2007
RESULTAAT

Vanuit de business unit Managed Services diverse projecten uitgevoerd bij diverse klanten, waaronder

 • Uitvoeren van diverse transitieprojecten met als doel om de bestaande ICT infrastructuur van een klant te migreren naar een optimaal beheersbare omgeving voor Managed Services van VX Company
 • Opstellen Informatiebeleidsplan en de uitvoering van een ICT audit
ROL Bid- en implementatie manager
OPDRACHTGEVER Nederlandse Spoorwegen
JAAR 2001 - 2002
RESULTAAT
Binnen NS Reizigers is een project gestart om het beheer van de kantoorautomatisering uit te besteden. Ik vervulde in dit project de rol van bid manager en vervolgens implementatiemanager. Vanuit de bid manager rol was ik verantwoordelijk voor de het opstellen van de aanbestedingsstukken, inclusief beoordelingscriteria en het uitvoeren van het gehele selectie proces, gebruik makend van de expertise van de inkoop afdeling. Vanuit de implementatie manager rol was ik verantwoordelijk voor de inbedding van de dienstverlening binnen NS reizigers van de gekozen dienstverlener.
ROL Projectmanager Systems Management Server (SMS)
OPDRACHTGEVER Ministerie van Justitie
JAAR 2000 - 2001
RESULTAAT

Het FDRO (Facilitaire Dienst Rechtelijke Organisatie) voert centrale IT taken uit voor het ministerie van justitie. Binnen de FDRO is een project gestart om landelijk, bij alle rechtbanken, Microsoft Systems Managent Server te gaan gebruiken voor het beheer van servers. Ik vervulde in dit project de rol van project manager. Vanuit deze rol stuurde ik het projectteam aan en voerde overleg met opdrachtgever en overige stakeholders.

 

Project resultaat:

 • SMS Architectuur en ontwerp opgesteld
 • Training decentrale en centrale IT medewerkers
 • Landelijke uitrol van SMS bij alle rechtbanken