Contact
Rob Knechten
Compleet CV
Professie Adviseur Project-Programma-Portfoliomanagement
Woonplaats Weert

WERKGEVERS

2002 - 2002
Directeur
2000 - 2002
Directeur E-commerce
1998 - 2000
Concern Informatie Manager
1994 - 1998
Principal Management Consultant
1989 - 1994
Projectmanager en informatie analist
1985 - 1988
Systeemontwerper

COMPETENTIES

Portfoliomanagement| Conceptueel denken| Analytisch

OPLEIDINGEN EN ERVARING

1988 - 1991
Master of Business Administration (Information Technology)

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Rob Knechten put uit meer dan 25 jaar op het raakvlak van de ICT/Informatievoorziening/digitalisering en business. Hij is in zijn rol als Managing Consultant bij Price Waterhouse, als Concern Informatie Manager binnen de Macintosh Retail Group en directeur van een internetbedrijf en als Partner van Arlande verantwoordelijk geweest voor het opstellen van digitalisering-, informatiebeleid- of veranderplannen en het middels programma’s of projectportfolio’s veranderen van organisaties en het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. De rode draad in Rob zijn carrière is het opstellen van business-, ICT- of informatiebeleid en deze te vertalen in roadmaps, projectenkalenders, begrotingen en/of portfolio’s. Vervolgens is Rob vaak verantwoordelijk om deze organisaties te ondersteunen hun ambities ook daadwerkelijk te realiseren. De laatste 15 jaar richt Rob zich met name op het ondersteunen van Colleges van Bestuur van onderwijsinstellingen en eindverantwoordelijken voor de informatie voorziening bij de implementatie van de (informatie)strategie. Hierbij worden (Informatie)beleid, Project portfolio management, verandermanagement en het realiseren van projecten gecombineerd tot een werkend geheel. Het resultaat is een organisatie die zijn strategie daadwerkelijk implementeert en waar projecten binnen de gestelde (financiële) kaders worden gerealiseerd. Rob is gewend te acteren op directieniveau. Zijn persoonlijk commitment naar de opdrachtgever is zeer hoog.

SAMENVATTING RELEVANTE OPDRACHTEN

ROL Programma manager & Adviseur digitale hogeschool 2020
OPDRACHTGEVER NHL/Stenden | Programma Directeur Digitale hogeschool
JAAR 2017 - Heden
RESULTAAT

Inrichten digitale hogeschool 2020 voor fusie van NHL en Stenden.

Dit is onderdeel van de fusie en betreft een volledige digitale transformatie om tot één digitale hogeschool te komen. Dit betreft een volledig nieuw in de cloud microsoftgebaseerde omgeving in combinatie met een divers applicatielandschap.

Mijn rol is het inrichten van het programma en de architectuurvisie omzetten in een roadmap en begroting voor 3 jaar met concrete (50+)projecten om infrastructuur, werkplek, identiteiten, applicaties in samenhang te realiseren. Per spoor van de roadmap samen met (10+) projectleiders plannen opgezet en delivery ingeregeld. De governance en besluitvorming heb ik ingericht gebaseerd op een projectproces in combinatie met een agile delivery die gebaseerd is op SAFE. Samen met interne programmamanager het stakeholdermanagement gedaan en een PMO aangestuurd. De realisatie conform architectuur en binnen zeer strikte financie kaders stap voor stap gemanaged.

ROL Adviseur
OPDRACHTGEVER Travers Welzijn | Raad van Bestuur
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Verantwoordelijk voor ICT-Informatiebeleidsplan waarin de directie en het management nadrukkelijk wordt meegenomen.

De scope van het ICT-informatiebeleidsplan omvat:

 • Strategie Travers met impact op ICT-Informatievoorziening;
 • Bedrijfsmodel en processen;
 • Applicaties en informatie-uitwisseling;
 • Data en Managementinformatie;
 • Infrastructuur;
 • Organisatie ICT-Informatievoorziening;
 • Beleidsuitgangspunten, inclusief informatiebeveiliging;
 • Roadmap met projecten 2017-2019. 

Quote opdrachtgever: Arlande spreekt de taal van een publieke (maatschappelijke) onderneming en is daarom in staat een ‘technisch’ onderwerp als ICT strategische en operationeel te positioneren. Zij neemt de belanghebbenden mee in een begrijpelijk proces, spiegelt de sterke en zwakke kanten van de onderneming en bereikt op die manier gedragen ICT beleid. De vraag was ICT strategisch te positioneren in relatie tot de doelen van de onderneming. Van quick wins in de technische infrastructuur tot en met het veranderen van ingeslepen gedrag van vakmensen die dagelijks werken met privacy gevoelige informatie; Arlande raakt op alle niveaus de juiste snaar.   

ROL Adviseur
OPDRACHTGEVER ROC Mondriaan | College van Bestuur
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

ROC Mondriaan wil de regie op de veranderingen beter stroomlijnen en daarnaast de organisatie van de Informatievoorziening, de ICT en de Digital innovatie in het onderwijs optimaliseren.

Opdracht is het uitwerken van een organisatiemodel dat in 2017 geïmplementeerd kan worden. Dit model is gebaseerd op best practices in het onderwijs.

ROL In opdracht van de directie van VV Pon Financial Serives het visualiseren van de strategie van 2017-2020 CvB in roadmaps voor 6 programma’s.
OPDRACHTGEVER VW Pon Financial Services | Directie
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Een overkoepelende strategie van 6 thema's  gevisualiseerd in een drieluik van een OGSM – een metromap met daarin alle acties en projecten – en een set van KPI’s.

Per strategische thema een uitwerking in een metromap met daarin een overzicht van de benodigde projecten en activiteiten om doelen te bereiken, de KPI's te halen en uiteindelijk de strategie te realiseren.

Deze visualisatie wordt gebruikt om de complexe samenhang tussen alle initiatieven inzichtelijk te maken, zodat de directie dit kan hanteren bij de maandelijkse belsuitvorming. Teven worden alle medewerkers periodiek geinformeerd over de voortgang van de strategische projecten en alle relevante acties in de lijn.

Governance aangepast om ook op strategischje doelen te kunnen sturen. 

ROL Business Architect en Programmamanager
OPDRACHTGEVER Vacansoleil | Directie
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Als Business Architect de functionaliteit, processen, applicaties, interfaces in kaart gebracht.

Pakketselectie opgezet  en keuze gemaakt   

Programma inericht met meerere teams uit gehele organisatie voor vernieuwen primair proces en volledige applicatielandschap.

Nieuw back-office applicatie gerealiseerd  voor het afhandelen van de reserveringen met integratie naar de websites (in 11 landen en 8 talen), het inkoopsysteem, de nieuwe product management applicatie, de mailing en marketing applicatie.

ROL Adviseur Portfoliomanagement
OPDRACHTGEVER Nationale Politie | Directie Informatievoorziening
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT

In opdracht van de directie Informatievoorziening een door Arlande ontwikkelde innovatie presentatiewijze de meerjarenportfolio voor 2015-2019 voor de Nationale Politie opgesteld.

De opdracht was om een complexe roadmap met vele dimensies te visualiseren.

De strategische- tactische en oprationele doelstellingen, beleidsvoornemens vanuit de 30 portefeuillehouders, lopende programma’s en visies t.a.v. ontwikkelingen op het gebied van de politie kerntaken, de nformatievoorziening en ICT zijn gecombineerd.  

Een meerjarenportfolio 2015-2019 weergegeven conform het concept van metrolijnen waarin voor de directie van de Nationale politie de ontwikkelingen voor de betreffende periode inzichtelijk zijn gemaakt.

ROL Adviseur Informatiebeleid en adviseur Portfoliomanagment
OPDRACHTGEVER Stichting Elisabeth | Raad van Bestuur
JAAR 2013 - 2017
RESULTAAT

Stichting Elisabeth heeft een strategie geformuleerd en wil als Zorginstelling haar processen verbeteren, optimaal ondersteund door informatiesystemen en IT voorzieningen.

Op basis hiervan is een informatie-en ICT beleidsplan opgesteld met 30 projecten.

Rob heeft het mechanisme van Project Portfolio Management geïmplementeerd.

De ambitieuze portfolio van projecten is binnen tijd en budget gerealiseerd. Binnen 1 jaar zijn de kernapplicaties vervangen en een volledig nieuwe ICT omgeving (in the Cloud) geïmplementeerd.

 


 

ROL Opstellen Informatiebeleid, Inrichten Portfoliomanagment, Realiseren Portfolio
OPDRACHTGEVER Nova College | College van Bestuur
JAAR 2013 - 2015
RESULTAAT

Nova doorloopt een groot veranderprogramma.

Ter ondersteuning daarvan is een duidelijk inzicht nodig in de IT en de informatievoorziening. Hiervoor is een informatiebeleidsplan opgesteld en vervolgens is een projecten roadmap opgesteld.

Deze roadmap is gecombineerd met alle projecten om het onderwijs, de logistiek en de bedrijfsvoering te verbeteren de komende jaren.

Dit is onder een nieuwe besturing (Projectportfoliomanagement) gebracht. De projecten worden nu stuk voor stuk gerealiseerd.

Na het inrichten het CvB, de portfoliomanager, directeur bedrijfsvoering en informatiemanager ondersteund bij het stapsgewijs optimaliseren van de portfolio, de besluitvorming en de informatie/ICT management vraagstukken.

ROL Trainer
OPDRACHTGEVER Etam | Portfoliomanager
JAAR 2013 - 2013
RESULTAAT

Het geven van een Masterclass opdrachtgeverschap om directieleden verder te professionaliseren in hun rol in het managen van de projectportfolio en in individule projecten.

Het geven van een training van meerdere modules voor het professionaliseren van de projectmanagers.

Deze masterclasses en trainingen zijn gebaseerd op de Arlande Masterclasses.

ROL Adviseur Portfoliomanagement
OPDRACHTGEVER Hogeschool Zuyd | Directeur bedrijfsvoering
JAAR 2013 - 2013
RESULTAAT

Binnen de Hogeschool is een Informatiebeleidsplan opgesteld en lopen veel projecten met een IT of Informatievoorzieningscomponent.

Om grip te houden op de projecten is gestart met het werkend krijgen van Project Portfolio Management. De implementatie hiervan loopt verder in 2013

ROL Adviseur Portfoliomanagement
OPDRACHTGEVER Alliander | Portfoliomanager
JAAR 2012 - 2012
RESULTAAT

Portfolio, Programma en Projectbesturing Masterclass voor 60 leidinggevenden.

Focus op hoe het werkt (Gateproces, besturing, processen) en anderzijds op gedrag (rollen, meerdere petten, leiderschap)

ROL Adviseur Infromatiebeleid en ICT
OPDRACHTGEVER Noordelijke Dagblad Combinatie | Directie
JAAR 2011 - 2012
RESULTAAT

Binnen NDC is een strategie ontwikkeld om in te spelen op de veranderingen in de media (meer online en meer lokaal). Op basis hiervan een portfolio van projecten gedefinieerd in samenspraak met de directeuren.

Parallel hieraan de organisatie van de Informatievoorziening, ICT en Innovatie opgezet en dusdanig gestructureerd dat de deelportfolio’s van projecten hier optimaal op aansloten.

NDC was hierdoor in staat goede keuzes te maken om projecten te starten en/of te stoppen, de verschillende soorten projecten zeer efficiënt te managen binnen een sterk afgeslankte I3 organisatie.

De organisatie (directie, portfolioboard, I3-manager, portfoliomanager)gedurende 9 maanden begeleid.

ROL Adviseur Portfoliomanagement
OPDRACHTGEVER Priva | Directie
JAAR 2011 - 2012
RESULTAAT

Implementatie Project Portfolio Management in combinatie met Stage Gate (Cooper) Product Ontwikkelproces.
Gedurende 1 jaar de realisatie de directie en de portfolioboard ondersteund in het houden van regie op de vele productonwtikkelprojecten.

ROL Opstellen Informatiebeleid, Realiseren portfolio van projecten
OPDRACHTGEVER ROC Nijmegen | College van Bestuur
JAAR 2009 - 2012
RESULTAAT

ROC Nijmegen wilde binnen een paar jaar een van de beste middelgrote ROC ‘s van Nederland zijn. Om deze ambitie te bereiken moet er veel samengewerkt worden en moeten systemen en mensen op elkaar ingespeeld raken.

Het College van Bestuur ziet ICT als een van de middelen om deze doelen te bereiken. Dit is in een informatiebeleid en projectenkalender vertaald op basis van de Arlande templates voor het MBO onderwijs.

Daarnaast is Project portfolio management ingericht op basis van de Arlande PPM template. De deelnemers – directie en management - in dit proces wordt gecoacht om het werkend te krijgen. De projecten worden door eigen medewerkers gemanaged die door Arlande worden opgeleid en gecoacht op het gebied van projectmanagement.   

Binnen deze context is Rob meerdere jaren eindverantwoordelijk voor het vormgeven van het informatiebeleidsplan, de inrichting van de nieuwe Informatievoorziening organisatie, het inrichten en werkend krijgen van Project portfolio management, de realisatie van de projecten en de opleiding van de medewerkers.

ROL Adviseur Portfoliomanagement
OPDRACHTGEVER Holland Casino | CIO
JAAR 2009 - 2010
RESULTAAT

Inrichten Project Portfolio Management (>150 projecten) voor ICT en Informatievoorzieningen.
Ondersteunen directie. geleidelijke overdracht aan portfoliomanager.

ROL Opstellen Informatiebeleid, Portfoliomanager en Adviseur
OPDRACHTGEVER Hogeschool Inholland | Directeur Control en Informatievoorziening
JAAR 2006 - 2008
RESULTAAT

Als adviseur informatiebeleid een visie op de informatievoorziening uitgewerkt die ondersteuning biedt aan de ambitie van INHOLLAND om vanuit het ‘traditionele aanbod gestuurde onderwijs’ te transformeren naar ‘vraag gestuurde compentiegericht onderwijs’. Deze visie vertaald in een informatiebeleidsplan en op basis van dit beleid programma’s ingericht met in totaal 80 projecten voor 2006-2008.

Belangrijke resultaten:

 • Ambities INHOLLAND op het gebied van de informatievoorziening geaccordeerd door College van Bestuur;
 • Organisatorische randvoorwaarden gecreëerd voor managing van informatievoorziening (Strategy Board, Programma raden, Beheer organisatie;
 • 4 Programma’s ingericht;

Projectportfolio gemanaged gedurende 2 jaar en als secretaris van Strategy Board en Programmaraden de besluitvorming over projecten georganiseerd.

Projectbureau ingericht, Projectmanagement geprofessionaliseerd. Communicatie structuur voor PPM en projecten opgezet

Kwaliteitsmanagement projecten ingericht

Groot deel van de 80 projecten gerealiseerd