Onderzoek naar sociale en technologische innovatie bij gemeenten

Onderzoek naar sociale en technologische innovatie bij gemeenten

Karim Ras Leestijd 2 minuten 7 juli 2021

Hoe moet een gemeente werken aan innovatie om de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan op te vangen? Door alle medewerkers te betrekken bij het vernieuwen en verbeteren van producten en diensten en werkprocessen met behulp van nieuwe technologieën, zo luidt de conclusie uit een TNO-onderzoek in opdracht van het A&O fonds Gemeenten.

Inzicht in het maatschappelijke vraagstuk

Door digitalisering verandert het werk van medewerkers van gemeenten. Nieuwe technologie verbetert weliswaar de informatiepositie van gemeente-organisaties, maar verandert tegelijkertijd ook de rolverdeling tussen de inwoner en het openbaar bestuur. Een innovatieproject, bijvoorbeeld werken op basis van data en data-analyse, heeft pas publieke waarde als de resultaten daadwerkelijk door de medewerkers worden gebruikt voor de doelen waarvoor de innovatie nodig wordt geacht. Het komt er dus op aan om inzicht te krijgen in het maatschappelijke vraagstuk.

Verrijken van data

Juist door data te verrijken met vak- en gebiedskennis van publieke professionals, ontstaan inzichten die een bruikbaar vertrekpunt opleveren voor praktische oplossingen waarmee inwoners geholpen zijn. Die inzichten brengen ook mee dat scherpe keuzes gemaakt kunnen en moeten worden tussen wat wel en niet wordt gedaan voor inwoners. Zo is overlast in de openbare ruimte een domein overschrijdend vraagstuk dat inzichten oplevert voor een integrale aanpak en samenwerking met andere publieke en private partners. Met deze en andere voorbeelden uit zijn adviespraktijk voor met name het veiligheidsdomein heeft Karim Ras een bijdrage geleverd aan een door TNO voor de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten (A&O fonds Gemeenten) uitgevoerd onderzoek naar sociale en technologische innovatie bij gemeenten.

Karim Ras

Karim Ras

Adviseur Maatschappelijke Veiligheid. Met een focus op publiek-private samenwerkingsverbanden voor openbare orde en veiligheid, cybercriminaliteit, ondermijnende criminaliteit of veiligheidsregio's. Strategische en tactische adviesopdrachten rondom weerbaarheid en wendbaarheid, waarbij een beroep wordt gedaan op advies- en relatievaardigheden en begeleidingsvaardigheden. Uitkomst zijn praktische oplossingen voor de uitvoeringspraktijk.

06-11317910 kras@arlande.nl Bekijk profiel