Scrum Master ERP teams domein Informatievoorziening
Dunea

Scrum Master ERP teams domein Informatievoorziening

Net na de start van de agile transitie ben ik als Scrum Master binnengevlogen om twee ERP (Enterprise Resource Planning) teams op procesniveau te begeleiden. De uitdaging zat vooral in het werken met een nieuw ERP systeem en gelijktijdig een nieuwe manier van samenwerken introduceren, namelijk met multidisciplinaire teams. Daar waar eerst functiegebonden samenwerking norm was, verschoof dit naar verschillende functies in een team. Dit met als doel om op een effectievere manier vraagstukken op te pakken.

In het begin van mijn opdracht was er veel weerstand. Weerstand ten aanzien van het werken in multidisciplinaire teams en weerstand ten aanzien van het nieuwe ERP systeem. Dit maakte dat ik gauw doorhad dat resultaten niet behaald konden worden zonder de menselijke component heel prominent naar voren te laten komen. In alles wat ik doe staat het contact met mensen centraal en daardoor had ik vertrouwen dat we de weerstand konden ombuigen in acceptatie en bereidwilligheid.

Rol

Er zijn binnen de rol als Scrum Master acht verschillende typen roluitoefeningen. Binnen deze rol heb ik voor de ERP teams vooral gebruik gemaakt van de typen: coach, facilitator en servant leader. En richting mijn stakeholders heb ik vooral de change agent, facilitator en coach ingezet. De stakeholders waren: domein managers van facilitair en fysieke beveiliging, Inkoop en Logistiek, Finance & Control en HRM.  

Eindresultaat

Het eindresultaat is dat de teams in staat zijn om de ontwikkeling van producten in afstemming te doen met de stakeholders. Hierdoor levert het team op basis van behoefte en wensen van de stakeholder maar kan deze ook overtreffen door het nauwe contact. Vanuit een fijn samenwerkingsklimaat wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van producten.

Daarnaast heb ik bereikt dat er binnen de teams altijd een achtervang was door actief te sturen op kennisdeling en kennisborging. 

Tenslotte is de samenwerking verbeterd tussen de teams en haar stakeholders: Facilitaire Zaken, Fysieke Beveiliging, Inkoop en Logistiek, Finance & Control en HRM. De teams hebben ingezet op een duurzame relatie met de stakeholders door echt te begrijpen waar zij in hun werkzaamheden behoefte aan hebben en ook hen te betrekken in de in het proces van behoefte tot en met oplevering. Transparantie is hierin het sleutelbegrip welke ertoe geleid heeft om succesvol met elkaar de organisatie verder te brengen!

Hierdoor is de opdracht geslaagd!

Aanpak

Voor mij is het altijd van belang om door middel van oprechte interesse en nieuwsgierigheid de verschillende belangen en behoeften van alle betrokken te begrijpen. Zo ook met de teamleden en de stakeholders bij Dunea. Door eerst vooral een trekkende rol te spelen en de teams het ‘goede’ voorbeeld te geven ten aanzien van het (samen)werken in multidisciplinaire teams, heb ik ervoor gezorgd dat het juiste gedrag vanaf het begin getoond werd totdat iedereen het overnam. Uiteindelijk was het verschil goed zichtbaar. Waar in het begin vooral reactief werd meegedaan, is staat het begrip assertiviteit nu veel meer centraal. Door actief te sturen op kennisdeling en kennisborging ontstaat er tijdens overleggen veel meer dialoog op inhoud. Hierdoor ontstaan er hechtere teams waar zowel hard werken en fun centraal staan.

Ook onze relatie met de business is verbeterd. De teams zijn zichtbaarder geworden waardoor we ook sneller in gesprek treden met stakeholders en dus sneller inzichtelijk hebben waar wij hen bij kunnen helpen.

De competenties die ik hiervoor heb gebruikt zijn: verbinden, analytisch, doortastend, resultaatgericht en luisteren.

Meryl Coutinho

Meryl Coutinho

De omgeving waarin organisaties werken wordt steeds complexer en daarmee ook het werk dat in die organisaties wordt gedaan. Welke organiseerprincipes zijn nodig om deze complexiteit te reduceren? Let’s talk!

035 6091555 mcoutinho@arlande.nl Bekijk profiel