Implementatie Informatiegestuurd werken
Gemeente Amsterdam

Implementatie Informatiegestuurd werken

Organisatie

In 2015 heeft het Amsterdamse College het Actieprogramma Informatie Gestuurd Handhaven “Op weg naar een intelligente informatie gestuurde inzet” vastgesteld. De gemeente Amsterdam ziet Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) als een belangrijke pijler voor een volgende stap in het verder creëren van een flexibele, effectieve en efficiënte organisatie. Stedelijke invoering van Informatie Gestuurde Handhaving - binnen alle handhavingsdomeinen - moet de gemeente Amsterdam in staat stellen op basis van actuele en betrouwbare informatie rationele beslissingen te nemen, zodanig dat ze mensen en middelen optimaal kan inzetten en gestelde handhavingsdoelen kan behalen.

De gemeente Amsterdam bestaat uit zeven stadsdelen. Hoewel er toegewerkt wordt naar één centrale stad zijn de verschillen tussen de stadsdelen op het gebied van werkprocessen, cultuur en gebruikte systemen enorm. De stadsdelen, en ook de afdelingen binnen de stadsdelen, opereren als eilandjes. Om toe te werken naar een informatiegestuurde organisatie is het daarom noodzakelijk om de verbinding te leggen tussen de betrokken stakeholders om zo de werkprocessen te kunnen uniformeren en verbeteren. 

Opdracht

Lara Schout, Ivo Duifhuizen en Amanda Bakker gingen namens Arlande als projectleider aan de slag voor de stedelijke implementatie van IGH in de volgende handhavingsdomeinen:

  • Werk & Inkomen
  • Bouw
  • Horeca

De aanpak was gericht op het ontwikkelen van concrete producten, variërend van informatie dashboards tot aan procesbeschrijvingen en nieuwe manieren van werken. Deze producten hebben, door overzicht te creëren en de pijnpunten bloot te leggen, een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren en uniformeren van de werkprocessen en informatievoorziening.

De projectleiders waren verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van implementatieplannen, het uitvoeren van procesanalyses en het coördineren van procesaanpassingen, het aansturen van de analisten, het ondersteunen van de programmanager, het creëren van draagvlak en waren sparringpartner voor project, programma en business. Deze werkzaamheden resulteerden in een succesvol project, waarin binnen de domeinen Werk & Inkomen, Horeca en Bouw de eerste stappen gezet zijn op weg naar een informatiegestuurde organisatie en waarbij bij Horeca ook nog eens aanzienlijk is geüniformeerd in werkprocessen.

Extern