Advies organisatie
Hogeschool Leiden

Advies organisatie

Aanleiding voor de opdrachten 

Hogeschool Leiden is gestart als een van de ambities binnen het nieuwe Instellingsplan, met de realisatie van een nieuwe Digitale Leer en Werkomgeving (DLWO). Naast de inrichting van een nieuwe governancestructuur dragen drie programma’s bij aan de realisatie van deze vernieuwde DLWO. 

Het programma Bronsystemen is er één van. De doelstelling van dit programma is om een sterk en toekomstvast fundament neer te leggen voor de informatievoorziening binnen Hogeschool Leiden. De basis van de informatiehuishouding moet op orde, zodat er betrouwbare informatieketens ontstaan binnen Hogeschool Leiden, teneinde juiste, tijdige en betrouwbare informatie te verstrekken binnen en buiten Hogeschool Leiden. 

Op dit moment is Hogeschool Leiden daartoe nog onvoldoende in staat, doordat de huidige (bron)systemen niet aan de bovenstaande behoefte voldoen. Het is zowel nut als noodzaak dat de organisatie zich richt op hoogwaardige dienstverlening. Het programma Bronsystemen biedt de hogeschool de mogelijkheid daarin samen op te trekken met andere stakeholders binnen Hogeschool Leiden. Samen met de eigenaren en beheerders van de (bron)systemen is het mogelijk hetzelfde doel na te streven: in staat zijn juiste, tijdige en betrouwbare informatie te verstrekken. Het is nodig om samen met hen afstemming te zoeken, doordat de onderlinge afhankelijkheid en expertise die is verdeeld over de verschillende afdelingen. De inhoudelijke synergie stelt Hogeschool Leiden in staat de juiste doelen na te streven alsook individueel ontwikkelruimte te behouden.  

Het doel van de opdrachten 

De basis van de informatiehuishouding op orde brengen. Goede informatiehuishouding ondersteunt het primaire proces; het onderwijs binnen Hogeschool Leiden. Om goede informatie te gebruiken, verrijken en delen moet het fundament; de bronsystemen, op orde zijn. Zo ontstaan er betrouwbare informatieketens binnen Hogeschool Leiden. Personeels- en salarisgegevens zijn hierin een belangrijke schakel. Hogeschool Leiden dient een adequate informatiehuishouding te hebben, om op termijn beter te kunnen sturen, verantwoorden en analyseren. Het beschikbaar stellen van deze (stuur)informatie via een managementinformatiesysteem is een van de oplossingen. 

De aanpak 

Om als Hogeschool Leiden de juiste stappen hierin te kunnen zetten is het programma ‘Bronsystemen’ opgetuigd, waarin de stakeholders en de benodigde competenties samenkomen om in het belang van de Hogeschool Leiden strategische speerpunten invulling te geven. Van projectmanagement tot het (domein)architectuur. Arlande heeft op veel gebieden bij kunnen dragen aan de totstandkoming van een werkbare vertreksituatie (PMO) tot de daadwerkelijke invulling en uitvoering van een aantal deelprojecten te noemen; HRM-bronsystemen, Managementinformatie (MIS). 

Resultaten

De organisatie van de hogeschool is niet groot, maar ook niet klein. De benodigde competenties en vaardigheden zijn niet toereikend om met alle benodigde doelstellingen tegelijk te starten. Het managen van timing, opvolging en daadwerkelijk realiseren van de resultaten vereist structuur. Deze structuur is door Arlande geboden. 
Mede door de verbindende eigenschappen die Arlande biedt – met de aanvullende ervaring die zij heeft opgedaan in soortgelijke trajecten – heeft de geboden structuur ertoe geleid dat de stakeholders (afzonderlijke afdelingen) hun eigen primaire doelstellingen meer loslieten om juist de belangen van Hogeschool Leiden-breed te behartigen. Specifiek bij te dragen, met hun eigen specialisme, aan de totstandkoming van ‘huis op orde’.

Florian Harderwijk

Florian Harderwijk

Communicatie is Key. Digitalisering is voor een organisatie geen luxe meer, het is de standaard. Om het tempo hierin bij te kunnen benen zal goed communiceren onbegrip wegnemen. Arlande helpt hierbij!

06-42214096 fharderwijk@arlande.nl Bekijk profiel