Praktische kaders voor de Informatievoorziening
Hoornbeeck College

Praktische kaders voor de Informatievoorziening

De aanleiding

Het Hoornbeeck College heeft behoefte aan praktische kaders voor de Informatievoorziening. Dit met als doel om te komen tot een overzichtelijke beschrijving van deze voorzieningen in termen van processen, applicaties en data. Hiervoor is het noodzakelijk om de huidige processen in kaart te brengen en een kwaliteitstoetsing uit te voeren van de gebruikte applicaties die deze processen ondersteunen.

De uitdaging

 • Eenduidig beeld uitvoerend onderwijs en ondersteunende diensten;
 • Onderlinge agenda afstemming;
 • Eigenaarschap van gegevens, applicaties en processen;
 • Tijdige beschikbaarheid van gegevens.

De aanpak

Arlande hanteert een pragmatische aanpak van gesprekken en workshops om te komen tot een dergelijk ICT- en Informatiebeleidsplan. Op basis van dit Informatiebeleidsplan is het mogelijk een portfolio van projecten samen te stellen. Voor het Hoornbeeck College lag de focus op het in kaart brengen van de informatiearchitectuur en het kwantitatief en kwalitatief beoordelen van de in gebruik zijnde applicaties. Tevens wil het Hoornbeeck College inzicht in ontbrekende applicaties die de processen in de toekomst op een juiste manier kunnen ondersteunen. De aanpak is gebaseerd op het sparren met een vaste beperkte groep van specialisten en met gebruikers. Hiervoor gebruikt Arlande beproefde checklists en ‘schematische concept platen’. De huidige situatie wordt meegenomen om het vertrekpunt vast te stellen.

Met betrekking tot de applicaties is de aanpak gebaseerd op:

 • Het opzetten en valideren van het Hoornbeeck bedrijfs- en procesmodel;
 • Een applicatie kwaliteitsenquête onder- en het sparren met een vaste beperkte groep van specialisten en direct betrokkenen;
 • Positioneren van applicaties op het procesmodel met kwaliteitsindicatie.

Het resultaat

Het resultaat betreft een gedragen ‘schematische weergave’ van de gebruikte processen, gebruikte applicaties, applicatiekwaliteit en managementinformatie binnen Hoornbeeck College. Een gedragen en communiceerbaar product door zowel uitvoerend onderwijs, ondersteunende diensten als het College van Bestuur. Deze opgeleverde producten vormen de basis voor een nader te bepalen projectenkalender die regie op projectmanagent stimuleert.

De succesfactoren

 • Visueel inzicht in de huidige situatie van de gebruikte processen, applicaties, data en managementinformatie;
 • Duidelijke planning;
 • Kennis van zaken;
 • Flexibiliteit in aanpak.
John Onion

John Onion

John is gekenmerkt door zijn gedrevenheid om maximaal haalbaar resultaat te bereiken. Dit gecombineerd met een strategisch denkvermogen en team-bouwende managementstijl geeft aanleiding tot bovenverwachte resultaten door een soms innovatieve (project)aanpak.

06-22986919 jonion@arlande.nl Bekijk profiel