Informatiemanagement model
mboRijnland

Informatiemanagement model

mboRijnland (voorheen ID College) is een opleidingscentrum met een uitgesproken onderwijsvisie en onderliggend onderwijsmodel, Flex-ID. Hiermee wil mboRijnland de MBO student uitstekend onderwijs aanbieden dat past bij de talenten van de student. Een maatwerk aanbod van gepersonaliseerd onderwijs waarin de student keuzes kan maken, die passen bij zijn ambities en toekomstplannen.

Onderwijslogistiek wordt, zowel voor de systemen als de organisatie, sterk beïnvloed door de mate van flexibilisering die wordt nagestreefd. Triple A beschrijft als passende methodiek voor mboRijnland het groene scenario. Waarbij niet van de individuele leervraag wordt uitgegaan, maar de leervraag per doelgroep geclusterd wordt. Om op basis van prognose direct een passend leertraject te bieden voor de meerderheid van de deelnemers.

De uitdaging

Opleidingen worden door de verschillende onderwijsdomeinen ontworpen en vastgelegd in de door mboRijnland op basis van SharePoint ontwikkelde onderwijscatalogus. De catalogus was echter nog niet ingericht om voorgesorteerde leertrajecten te faciliteren en als systeem bron ingezet te worden.

De implementatie van Flex-ID kent een aantal uitdagingen gezien de daarop aansluitende processen en systemen. Zo kennen de onderwijsdomeinen verschillende interpretaties en werkwijzen. En het applicatielandschap heeft, naast enkele manco’s, vele applicaties welke heringericht of vervangen dienen te worden.

Tijdens het ontwerp van het Flex-ID model is reeds rekening gehouden met de komst van de herziene kwalificatie structuur (HKS). Het verder concreet worden van de herziene kwalificatie dossiers brengt alsnog nieuwe vereisten met zich mee.

De aanpak

In opdracht van de informatie architect is door Arlande een advies geformuleerd over de te nemen stappen. Op basis van Arlande’s Informatiemanagement model en mboRijnland’s eigen procesportaal is de huidige situatie op proces, informatie en applicatie niveau in kaart gebracht en zijn benodigde stappen geformuleerd in de richting van het gewenste resultaat.

Arlande blijft mboRijnland ondersteunen in de realisatie. Biedt advies en oplossingen voor onderwijslogistieke vraagstukken. Waarborgt en modificeert de integrale visie en architectuur. Test conceptuele oplossingen en voorziet in functionele ontwerpen voor nieuwe functionaliteiten en systeemaanpassingen.

Het resultaat

De volledige realisatie, via het project Onderwijscatalogus plateau III, is een meerjarenplan. De resultaten tot zover zijn:

  • De onderwijscatalogus is een betrouwbaar bronsysteem voor onderwijsplanning, roosteren en toets- en examenplanning.
  • De oplevering van de VLT tool, waarin de massamaatwerk leertrajecten gebruiksvriendelijk  vormgegeven kunnen worden.
  • De planningstool voor onderwijsteams is functioneel doorontwikkeld voor Flex-ID en gereed om van platform te veranderen.
  • Systemen zijn terug in hun kracht. De ontrafeling van Flex-ID in systemen welke daar moeilijk aan conformeren. Onder andere de vereenvoudiging van resultaatstructuren in EduArte.      
  • “Mijn leertraject” biedt de student inzage in zijn individuele leertraject.

De succesfactoren

  • Een duidelijke visie van mboRijnland.
  • De inzet van het Arlande Informatiemanagement model om inzicht te krijgen in de werkelijke informatiestromen binnen de hele keten.
  • Uitstekende vraag articulatie naargelang de integrale visie. Door het inhoudelijk verdiepen in de vraag processen en deze wel of niet, een plaats te geven in het ketenframewerk. De ontrafeling van genestelde creatieve uitnutting van bestaande processen en functionaliteiten ten opzichte van de gewenste situatie.
  • Flexibiliseren door standaardisatie. Flexibiliseren betekent niet afwijken van standaard, maar geoorloofde behoefte direct te standaardiseren. Dit vereist doordacht keten denken en vooruitschrijdend inzicht.
  • De Agile werkwijze. Een waterval methodiek is enkel mogelijk wanneer alle eisen en wensen vooraf duidelijk zijn. Ontwikkelen ten behoefte van een complexe keten, richting een nieuwe visie, betekent dat de gebruikers nog moeite hebben in hun beeldvorming, laat staan een duidelijk pakket van eisen neer kan leggen. Het op basis van de architectuur toevoegen van kleine deelfunctionaliteiten komt de beeldvorming van eisen en wensen van de gebruiker ten goede.
Extern