Contact

Agile Portfoliomanagement - met FLOW

Agile Portfoliomanagement - met FLOW

Door de opkomst van Lean, Agile, Scrum, SAFe, Kanban en zelfsturende of zelforganiserende teams zijn veel organisaties hun wendbaarheid aan het vergroten. Daardoor ontstaan ook hybride situaties, waarin traditionele projectvormen en agile werkwijzen door en naast elkaar gaan lopen. Bestuurders en directies gaan dan op zoek naar een nieuwe balans tussen richting geven, vertrouwen en controleren. Lees meer hierover in de paper 'De weg naar Wendbaarheid'.

Dit stelt andere eisen aan de invulling van Portfoliomanagement. Voor traditionele organisaties die wendbaar willen zijn is een situatie nodig met zelforganiserende, multidisciplinaire teams die werken vanuit heldere doelen en kaders, die in staat zijn vooruit te kijken en die de ver-wachtingen over op te leveren klantwaarde goed kunnen managen. Eigenaarschap, verant-woordelijkheden en bevoegdheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd, bij de zelf-organiserende teams.
‘Flow’ is nodig om optimale focus en bezetting van de teams te bereiken, waarbij de optimale waarde wordt opgeleverd.

Flow

FLOW is de door Arlande - samen met partner VX Company - vanuit de agile praktijk ontwik-kelde oplossing voor wendbare organisaties. FLOW sluit aan op bestaande, agile concepten zoals kanban, scrum, devops en SAFe. 
FLOW biedt als bouwstenen een slimme governance, waarbinnen domein regieteams in Obeya’s (vaste ruimten) sturing geven en werken aan de realisatie van doelen en acties. Ook is er een helder proces van doelendefinitie, waardering en prioritering van epics en features, roadmaps en sprintplanningen met afhankelijkheden voor de teams. De ‘poel van opties’, staat in FLOW centraal voor de domein- of value stream-besturing en het pull-mechanisme naar de teams.  

Wilt u meer weten over FLOW en hoe FLOW uw organisatie kan helpen om beter wendbaar te worden en in control te komen? Neem dan contact op.

Oplossingen met opdrachten

WUR: Agile Portfoliomanagement

Arlande coacht en ondersteunt het P&A-team (bestaande uit architectuur, portfoliomanagement, projectmanagement en PMO) bij het inrichten en opstarten van de nieuwe governance voor Agile portfoliomanagement. Daarbij zal de inrichting van Agile portfoliomanagement tevens steunen op componenten uit de best practices van Arlande PPM lite.

Jan Bloem
Agile strategisch-tactisch portfoliomanagement | Consultant en coach