Contact

Portfoliomanagement Implementeren samen met Arlande

Portfoliomanagement Implementeren samen met Arlande

Het invoeren en verbeteren van portfoliomanagement kent vele invalshoeken. Arlande helpt organisaties door samen de problematiek te verkennen en te benoemen en daar vervolgens oplossingen voor te duiden, te kiezen en ze te implementeren. Daarbij gebruik makend van bestaand materiaal uit de organisatie, aangevuld met best practices, en rekening houdend met het ontwikkelstadium en ambities van de organisatie.

Samen met Arlande richt u de portfolio governance in, werkt u aan de portfolio waardemonitor en traint en coacht u de portfolio competenties.

Portfolio governance

Wie, welk platform besluit over het starten, stoppen en temporiseren van veranderinitiatieven? De ‘governance’ met de rollen, deelnemers en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is de basis die we samen inrichten. Vervolgens worden processen ontworpen voor het strate-gisch richten, waarderen, prioriteren en realiseren van veranderinitiatieven en voor het opti-maliseren en balanceren van de portfolio, en voor het monitoren van capaciteit en geld voor de realisatie. Het ontwikkelen van concrete criteria (kaders) om deze beslissingen te kunnen nemen is een belangrijk onderdeel van de aanpak.

Portfolio waardemonitor

Kernelement van portfoliomanagement is het continu inzicht kunnen bieden in de feiten (o.b.v. de criteria) die de waarde bepalen van uw veranderini-tiatieven, waardoor u steeds de juiste prioriteiten kunt stellen. De portfolio waardemonitor brengt in beeld wat de wenselijkheid, maakbaarheid en haalbaarheid is van de veranderinitiatieven in uw organisatieportfolio, tegen een aantal vooraf gedefinieerde criteria. Een doelenvizier helpt u te richten op de juiste veranderdoelen en een roadmap biedt vervolgens inzicht in de volgordelijkheid en samenhang op doelen- en initiatieven niveau. Deze monitor en roadmap bieden u een startpunt om uw portfolio beter op waarde te gaan sturen en prioriteren, rekening houdend met het ontwikkelstadium van uw organisatie.

Portfolio competenties

Het beschikken over en ontwikkelen van de juiste competenties (expertise en attitude) zijn es-sentieel voor het succes van portfoliomanagement. Competenties voor goede besturing (port-folioregiegroep/board), voor goede ondersteuning en advisering (portfolio management office en QA-team) en competenties voor realisatie (uitvoerende teams). Welke competenties gewenst zijn, is afhankelijk van het ontwikkelstadium waarin de organisatie zich bevindt en van welke ambities er zijn om verder te professionaliseren. Analyse van bestaand potentieel aan competenties, het benoemen van ontbrekende elementen daarin en de oplossingsrichtingen daarvoor, alsmede opleiding, training, voorbeeldgedrag en coaching zijn derhalve belangrijke onderdelen bij een implementatie van portfoliomanagement.

Wilt u weten hoe de implementatie van portfoliomanagement kan worden aangepakt, om meer wendbaar te worden en om meer grip te krijgen op de veranderingen in uw organisatie en op het bereiken van uw doelen? Lees daarover meer in onze paper 'De weg naar Wendbaarheid' en/of neem contact op.

Oplossingen met opdrachten

Onderwijsgroep Tilburg: Opleiding Business case experts

Jan Bloem vervult de rol van organisator en begeleider van deze opleiding. Zijn expertise op het gebied van portfoliomanagement en business case management en als  trainer/coach zijn belangrijke bouwstenen voor het leerproces van de deelnemers. 

Jan Bloem
Business case management expertise | Trainer/coach
 
Onderwijsgroep Tilburg: Projectmanager Selectie en Vervanging Passensysteem

Als projectmanager de taak om op basis van het projectstartdocument en de PPM methodiek het projectplan en de planning op te leveren en uit te voeren met het team, bestaande uit de verschillende betrokken disciplines.

Harry Pennings
Projectmanager vervangen passensysteem
 
Onderwijsgroep Tilburg: Portfoliomanagement Implementatie

Jan Bloem start vanuit de rol van consultant en daarna als interim-portfoliomanager om de organisatie langere tijd bij te staan in het concreet besturen en realiseren van de projectenportfolio. En om stappen te maken in de professionalisering daarvan.

Jan Bloem
Invoeren strategisch en tactisch PPM | Portfoliomanager en coach/trainer
 
Gemeente Zaanstad: Portfoliomanagement Implementatie

Arlande heeft gemeente Zaanstad gecoacht en gefaciliteerd bij het ontwerpen van de verbeteringen, bij het coachen van de stakeholders bij het implementeren ervan en als  interim PMO-lead - voor het verbeteren van de project- en portfoliorapportages.

Jan Bloem
Implementeren portfoliomanagement verbeteringen | Consultant en coach
 
NDC: Ontwerpfase PPM

Door de afnemende en vergrijzende abonnementenstand, was NDC genoodzaakt een nieuwe koers in te zetten, waarbij nieuwe doelstellingen moesten worden geformuleerd.

Jan Bloem
Inrichten en starten PPM | Consultant en coach
 
Electrabel: Manager Programma Office

Electrabel is onderdeel van GDF SUEZ Energie Nederland, de grootste energieproducent van Nederland. Binnen Electrabel Retail/ GDF SUEZ was niet voldoende overzicht en controle op de projecten en changes. Arlande is gevraagd om een PMO op te zetten, zowel voor Electrabel Retail als voor heel Marketing & Sales GDF SUEZ.  

 
VU: Inrichting Project Delivery Board met PMO

De Vrije Universiteit van Amsterdam is een universiteit met bijna 25.000 studenten en 14 faculteiten. Om tot de top-10 wereldwijd van alle universiteiten te gaan horen, is de Vrije Universiteit een ambitieus veranderprogramma gestart met vele projecten, die grote druk leggen op de organisatie van onderwijs, andere diensten en vooral ook de dienst IT.

Jan Bloem
Implementeren Project Delivery Board en PMO | Consultant en coach