Contact

Travers

Travers

"Arlande spreekt de taal van een publieke (maatschappelijke) onderneming en is daarom in staat een ‘technisch’ onderwerp als ICT strategische en operationeel te positioneren. Zij neemt de belanghebbenden mee in een begrijpelijk proces, spiegelt de sterke en zwakke kanten van de onderneming en bereikt op die manier gedragen ICT beleid. De vraag was ICT strategisch te positioneren in relatie tot de doelen van de onderneming. Van quick wins in de technische infrastructuur tot en met het veranderen van ingeslepen gedrag van vakmensen die dagelijks werken met privacy gevoelige informatie; Arlande raakt op alle niveaus de juiste snaar. " Wim Bosch

Beschrijving Organisatie

Waar mensen samenleven en samenwerken, ontstaan mogelijkheden, kansen en daarmee verbinding. Die kracht wil Travers benutten en versterken. Door de leefgemeenschap te ondersteunen en door mensen ruimte te bieden om zich te ontwikkelen. Het doel? Een veilige, leefbare en vitale leefgemeenschap. Door, voor en van mensen.

Aanleiding voor de opdracht

Op dit moment blijft ICT en de informatievoorziening achter bij groei van de organisatie en is deze niet stabiel genoeg. Dit is een belangrijk aandachtspunt binnen de directie. De belangrijkste onderwerpen zijn een beheersbare, stabiele, op de eindgebruiker gerichte, gestandaardiseerde en veilige ICT en informatievoorziening. Naast het oplossen van operationele knelpunten is er de behoefte om dit niet ad-hoc maar meer in samenhang aan te pakken. Er is een eerste aanzet gemaakt om te komen tot beleid en een plan. Echter dit geeft nog onvoldoende inzicht, is nog niet echt samenhangend en concreet genoeg om voldoende houvast te bieden om de juiste stappen in de juiste volgorde daadwerkelijk te zetten. 

Van belang is dat er binnen Stichting Travers een gedragen beeld ontstaat van de huidige situatie, de strategische uitgangspunten, de gewenste situatie, de beleidskeuzes en de projectenkalender voor 2017-2019. Ook is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de organisatie die vereist is op het gebied van de ICT- en informatievoorziening en die in staat is de projecten te realiseren en de ICT- en informatievoorziening te onderhouden. Dit betreft niet enkel rollen binnen de ICT-afdeling, maar ook bijvoorbeeld eigenaarschap van applicaties en processen en goed opdrachtgeverschap van projecten. 

Het doel van de organisatie met de opdracht

Doel is op basis van een gedegen analyse, door betrokkenheid van de specialisten en het management en directie  te komen tot een gedragen beeld. Op basis van deze analyse en het gedragen beeld een vertrekpunt te hebben voor realiseren van het beleid en de projectenkalender in de toekomst. 

Komen tot een ICT-Informatiebeleidsplan waarin de directie en het management nadrukkelijk wordt meegenomen. De scope van het ICT-informatiebeleidsplan, zoals hier verwoord, is vooraf afgestemd. De te bespreken en uit te werken aandachtsgebieden waren:

  • Strategie Travers met impact op ICT-Informatievoorziening;
  • Bedrijfsmodel en processen;
  • Applicaties en informatie-uitwisseling;
  • Data en Managementinformatie;
  • Infrastructuur;
  • Organisatie ICT-Informatievoorziening;
  • Beleidsuitgangspunten, inclusief informatiebeveiliging;
  • Roadmap met projecten 2017-2019.

Bedrijfsresultaat

Het resultaat voor Stichting Travers omvat de strategische uitgangspunten (ambitie) en voor de aandachtsgebieden (processen, applicaties, data/managementinformatie en infrastructuur) een ‘schematische weergave’ en slides ter onderbouwing met daarin een schets van de huidige situatie (constateringen en bevindingen), de toekomstige situatie (ambitie en visie), en het beleid (belangrijkste keuzes). 
Dit leidt tot een plan met daarin de noodzakelijke transitie (projectenkalender). Tevens zijn er aanbevelingen gegeven voor eventuele aanpassingen in de organisatie van de ICT- informatievoorziening die noodzakelijk zijn om de doelen binnen 2-3 jaar te kunnen bereiken. 

Deze projecten kunnen vervolgens (niet in scope van dit voorstel) opgenomen worden in een projectportfolio met daarin de afhankelijkheden, de kosten en benodigde capaciteit.

De resultaten van dit traject zijn als PowerPointpresentaties en Visio-tekeningen opgeleverd.