Procesoptimalisatie

Optimalisatie de basis op orde en dan door...

Er zal naar nieuw evenwicht gezocht worden tussen enerzijds publieke waarde voor inwoners en anderzijds de traditionele ‘doelmatige’ overheid waarbij de invloed en het belang van burgers een zwaarder gewicht zal krijgen. Om duurzaam publieke waarde te realiseren is een betrouwbaar en doelmatig openbaar bestuur essentieel, dat helder is over wat wel en niet tot de dienstverlening behoort. Arlande hanteert hier de term ‘basis op orde’ voor. Dat betekent concreet dat een doelmatig én klantgericht openbaar bestuur over een goed doordachte en vanuit de optiek van de burger ingerichte uitvoeringsorganisatie beschikt. Denk hierbij niet alleen aan uitvoeringsprocessen maar ook aan de bejegening van burgers of het toepassen van digitale innovatie om de dienstverlening aan burgers voor wie dat noodzakelijk is toegankelijker te maken. Dat doen wij door:

Het inrichten, herontwerpen en verbeteren van processen

Processen en informatievoorziening vormen, samen met goed opgeleide medewerkers, de basis van overheidsdienstverlening. Arlande ondersteunt overheidsorganisaties met het inrichten, verbeteren en herontwerpen van processen. Arlande onderscheidt zich door de onlosmakelijke combinatie van oog hebben voor mesnen en processen. Wij beschikken over de expertise en jarenlange ervaring om verbeterteams te begeleiden, projecten te leiden en te zorgen dat procesmanagement en proceseigenaarschap in de organisatie wordt verankerd. Doelen en resultaten worden meetbaar gemaakt. Wij borgen het resultaat en zorgen ervoor dat de medewerkers na oplevering van het resultaat over de kennis beschikken. Wij doen dat op basis van de principes Lean/ continu verbeteren omdat hiermee inhoud, processen en medewerkers in samenhang tot ontwikkeling komen.

Continu verbeteren en bevorderen van een cultuur van continue verbeteren

Het bevorderen van een cultuur van continu verbeteren is een wezenlijk onderdeel om de organisatie en de medewerkers duurzaam te verbeteren. Met continu verbeteren bereik je een steeds hoger kwaliteitsniveau door voortdurend verbetermaatregelen te nemen en te implementeren. Denk aan een hogere klant- of medewerkerstevredenheid, kortere doorlooptijden, betere kwaliteit van gesprekken met burgers en uiteindelijk minder kosten. Continu verbeteren heeft zich in diverse sectoren bewezen als methode en cultuur die meer waarde creëert.

Adviseren, trainen, opleiden en coachen van medewerkers

Inhoud, proces en mensen zijn onlosmakelijk verbonden waarbij de mens, de publieke professional, het verschil voor de inwoner maakt. Trainen, opleiden en coachen is dan essentieel. De visie van Arlande is mensen te laten excelleren in hun werk en hun toegevoegde waarde voor de inwoner en collega’s te vergroten. Een cultuur van continu verbeteren is daarbij wat wij als uitgangspunt nemen. Onze kracht is medewerkers te coachen zodat zij met zelfvertrouwen hun rol kunnen vervullen. Resultaat is dat de basis, inhoud en proces, op orde komt. Alleen dan kan de organisatie een volgende stap naar verbetering zetten.

Scans om snel inzicht te krijgen in verbetermogelijkheden

Scans zijn bedoeld om in één oogopslag inzicht te krijgen in het ontwikkelingsniveau van je organisatie, domein, afdeling of proces. Arlande hanteert scans op basis van stellingen waarmee je door middel van vier volwassenheidsniveaus inzicht krijgt in de huidige situatie ten opzichte van je ambitie. De scans bieden tevens de mogelijkheid om je eigen ‘score’ af te zetten ten opzichte van een benchmark, binnen of buiten je organisatie. Er zijn online scans voor het verandervermogen van organisaties en digitale innovatie.

Referenties

logo Jeugdbescherming west
Extern
Inrichting en implementatie van een nieuw cliëntregistratiesysteem
Jeugdbescherming west
"Amanda heeft met grote inzet en enthousiasme dit project uitgevoerd en tot een goed einde gebracht, heeft een goed projectteam neergezet waar iedereen met veel enthousiasme aan meegewerkt heeft. Het resultaat mag er zijn: alle medewerkers over naar een nieuw systeem waarbij bij iedere uitrol door Amanda en haar team goede ondersteuning op de locatie geboden is, waardoor medewerkers zich goed ondersteund voelden tijdens de implementatie. Voor Amanda was dit ongetwijfeld ook een leerzaam en uitdagend project (gezien de aard van de organisatie) waar ze met tevredenheid op kan terug kijken."
Willem Jan van Halem
Opdrachtgever
logo Gemeente Doesburg
Gerard Ramaekers
Verbetering van processen
Gemeente Doesburg
"Gerard was als projectmanager verantwoordelijk voor het beleggen en coördineren van alle acties. Tevens was hij in deze rol gesprekspartner voor de opdrachtgever, managers en medewerkers."
Peter Werkman
Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Specialisten

Ivo Duifhuizen
06-14874702
iduifhuizen@arlande.nl
Marc Janssen
06-55197212
mjanssen@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.